خوش آمدید

تعیین شمال

روشهای تعیین شمال(بدون وسیله)

روشهای تعیین شمال (بدون وسیله)

انواع شمال :

  1. شمال جغرافيايي يا شمال حقيقي كه امتداد قسمتي ازنصف النهار است كه ازقطب شمال مي گذرد.
  2. شمال مغناطيسي كه هميشه امتداد عقربه مغناطيسي قطب نما در حالت آزاد رو به آن قرار دارد.
  3. شمال شبكه كه امتداد محور y ها در روي نقشه استاندارد می باشد.               

پيدا كردن شمال به طرق زیر امكان پذير مي باشد:

1-شاخص آفتابي :

خورشيد هميشه بامداد از شرق طلوع مي كند ظهر در جنوب است و شامگاهان در مغرب غروب مي كند. بنابراين با دانستن هريك از جهات شمال را مي شود پيدا كرد يعني موقع طلوع آفتاب اگر طوري بايستیم كه دست راست ما به طرف خورشيد باشد و دست چپ باختر و روبروي ما شمال و پشت سر ما جنوب خواهد بود.

ادامه مطلب